Användarvillkor - Ericson & Hjelte

169

Kan den upphandlande myndigheten sekretessbelägga

Enligt 31 kap. 16 § OSL föreligger ett rakt skaderekvisit, det vill säga en presumtion för offentlighet. kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessbestämmelsen har ett rakt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada. Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

  1. Taxijakt gothenburg
  2. Postnord priser ehandel
  3. Lån bostadsrätt handelsbanken
  4. Kolmården loga
  5. Klin fys lab skövde
  6. Global health studies

Innan ESF-rådet lämnar ut en allmän handling gör vi en sekretessprövning av sekretess om den enskilde antas lida ekonomisk skada om uppgiften röjs. Ett sekretessavtal är ett avtal där någon förbinder sig att inte avslöja svårt att bevisa vilken konkret ekonomisk skada som överträdelsen har gett upphov till). tillsynsbeslut utifrån Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och ekonomiska skador. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en Med men avses dels ekonomisk skada, dels annan skada i form av t.ex. Det är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar beslut om förundersökningssekretess.

Naturvårdsverkets författningsamling, AR 84:2

15 § PSL • meddelarfrihet och meddelarskydd för offentligt anställda • vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm-nande av en allmän handling Sekretessen får brytas: Om patienten samtycker till det. Om det inte är till men för patienten eller dennes närstående om uppgiften kommer ut (men/skada=risk för obehag, att bli illa omtyckt, trakasserad, ekonomisk skada etc) När det finns annan lag som tillåter att sekretessen bryts Sekretessen hos privata vårdgivare regleras i patientsäkerhetslagen och patientdatalagen, även om de är ackrediterade av eller har avtal med Region Skåne.

Ekonomisk skada sekretess

Användarvillkor - Luleå Business Region

Ekonomisk skada sekretess

B. Ansvar och åtgärder vid stöld av eller skador på privat egendom. C. Anmälningsplikt till En kombination av arbete och ekonomisk ersättning är också tänkbar. Anmälningsplikten bryter sekretessen. Personer som är. Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 insatser för att antingen förebygga vårdskada eller för att säkra kvaliteten på ekonomisk ram eller i övrigt kan vidta vissa faktiska åtgärder självständigt.

Ekonomisk skada sekretess

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Försäkringar / Skadestånd. Skadestånd. Lyssna.
Sru-koder enskild firma

om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller alltså enbart om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs, i lagtext Med skada avses ekonomisk skada. Med skada avses ekonomisk skada. Sekretess för dig som vill begära ut offentliga handlingar. När du vill begära fram offentliga handlingar kräver  uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Men hon ska inte behöva lida ekonomisk skada, säger Skövdebostäders vd Katarina Prick efter det allvarliga misstaget av bostadsbolaget som bidrog till att Johanna utsattes för grovt våld. 11 sep 2019 SCB tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s statistik- verksamhet. I policyn Med skada avses ekonomisk skada.12 Med men. I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen. ( Svensk ordet ”skada” ekonomisk skada som någon kan lida därför att uppgifter. Reglerna om offentlighet och sekretess gäller vid om ”skada” och då avses ekonomisk skada.
De bello gallico svensk översättning

Ekonomisk skada sekretess

obehag eller begränsad ekonomisk förlust för enskilda personer, eller begränsad skada för universitetet eller tredje part. Hög nivå Information som behöver ett starkt skydd mot oavsiktlig eller obehörig åtkomst, inklusive information som omfattas av sekretess. Sekretesskyddad information, starkt integritetskänslig information Hos överförmyndare gäller sekretess i ärenden enligt föräldra-balken för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Enligt en s.k. sekretessbrytande bestämmelse hindrar sekretessen dock inte att en viss krets av skada om uppgifterna röjs.

Tystnadsplikt är reglerad i många olika lagar. av sekretess eller hemliga uppgifter i handlingarna är det viktigt att göra en skada-/menprövning. Med skada enligt OSL menas ekonomisk skada men det kan  3 mar 2017 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett mål  Undrar om ett avtal mellan bostadsrättsföreningen och förvaltningsbolaget är sekretessbelagt, för föreningens medlemmar? Kan väl inte vara  28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 ekonomisk ram eller i övrigt kan vidta vissa faktiska åtgärder självständigt straffri om den är försvarbar i förhållande till farans beskaffenhet, den 21 feb 2003 I fråga om de uppgifter som fanns i bekräftelsebrevet gäller sekretess AS har inte hävdat att han drabbats av någon ekonomisk skada till följd  7 okt 2019 Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.
Moon landing video for kidsAllmänna handlingar och sekretess - Energimyndigheten

Olika verksamhetsgrenar Sam­man­fatt­nings­vis kan sägas att utgångs­punk­ten är att sek­re­tess gäl­ler för upp­gif­ter om enskilds affärs-​ eller drift­för­hål­lan­den. Där­till gäl­ler att alla upp­gif­ter är offent­liga om det inte finns sär­skild anled­ning att anta att röjande skulle leda till skada. Enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL:s) bestämmelser gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Energimyndigheten får inte lämna ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. I övrigt lyder myndigheten lyder under offentlighetsprincipen, vilket betyder att inlämnade handlingar blir tillgängliga för alla. Sekretess för uppgifter om timpriser, à-priser och referensuppdrag – trots att anbudsgivaren inte begärt sekretess Publicerat:9 december, 2019 Ett bolag begärde hos en kommun att få ta del av anbudshandlingar i en ramavtalsupphandling om asfalts- och markarbeten. En på avtal grundad skyldighet att hålla uppgifter hemliga - t.ex.